Balla D. Károly Online - BDK internetes jelenléte


 

Ajánló korábbi írásokból

Berniczky Éva Szerencsegyökér - 2018 Ungvár, Kárpáti Kiadó

Berniczky: SzerencsegyökérHosszabb ideje nem jelentkezett új könyvvel Éva, de most! Az ungvári Kárpáti Kiadó gondozásában megjelent kötet válogatott és új novellákat tartalmaz, több mint 20 év írói termését összegzi. A belbecsről majd írnak a kritikusok, a külcsínről érdemes annyit elmondani, hogy a kiadó igen szép munkát végzett, egyetlen mozzanat kivételével megvalósították Csönge könyvtervét. Tartózkodó színvilág, külső védőborító, vágott méret, nagyon levegős, elegáns tördelés – mindezt hozta a könyves műhej*, meglepő volt az előzékenységük, amivel a szerző és a tervezőgrafikus minden kívánságának eleget tettek.

Voltaképp az egyetlen bánatunk az, hogy a könyv nem kerül kereskedelmi forgalomba sem Kárpátalján, sem másutt: ez egy ijen állami dotációs kiadói konstrukció. A könyv példányainak sorsát Kárpátalja kormányzójának (!) az egyes könyvekre lebontott utasítása határozza meg, ennek megfelelő számban a könyveknek közintézményekbe és szervezetekhez kell kerülniük. Ugyanakkor ez meglehetősen akadozva zajlik, cirka 3 hónappal a tényleges megjelenés után még a területi könmyvtár magyar osztája sem kapott egyetlen példányt sem, és a szerző is csak 1 (írd és mondd: egy) darabot. Holott már recenzensek is érdeklődtek.

Hogy a Berniczky-rajongók csillapíthatatlan vágyát valamejest kielégítsem, a novellák idővel majd felkerülnek írói oldalára, ahol egyelőre még csak a tartalomjegyzék és más járulékos szövegek érhetők el. Katt a linkre: Berniczky: Szerencsegyökér – novellák

A Sátán nyomkodja a gombokat

Református lelkész barátom naponta oszt meg a Fecebookon úgynevezett Napi Igéket. Az esetek többségében átsiklom felettük, néha azonban előtör a kíváncsiságom: ugyan milyen szellemi táplálékot nyújt ismerősi körének (amelybe én is beletartozom) az Ungvár közelében szolgáló,  fiam-korú lelkipásztor. Hát… A Biblia idézése rendben is lenne, de a hozzáokoskodások… Ide idézem a címbe kiemelt fenti mondathoz fűzött megjegyzésemmel kezdődő hosszú vitából a saját szövegeimet (mivel mások szavainak közlésére nincs felhatalmazásom; igaz, ezt olykor kevéssé veszem figyelembe…). Egy kicsit így egyoldalú és >> A Sátán laptopja - Honlap SeO

Miről mit gondolok a 2018-as választások előestéjén

választás 2018Elmúlt a húsvét és elmúlnak majd a választások is. A csoda három napig tart, a következmények meghatározó ereje viszont alighanem hosszú távú. Ezekben a felajzott, várakozással teli napokban talán nem felesleges néhány általános és néhány konkrét gondolatot megosztanom, részben magam előtt is tisztázva: miről mi a véleményem.  (Persze sommásan ez: Orbánnak és rezsimjének buknia kell, már csak pedagógiai megfontolásból is. De a dolog ennél sajnos sokkal bonyolultabb…)

Elöljáróban annyit, hogy >> a teljes íráshoz >> a 2018-as magyarországi parlamenti választások kimenetele

Megbotránkoztak saját hibáikon

Kárpát-medencei magyar irodalom

1920-tól az ezredfordulóig. Irodalomtörténeti kézikönyv és szöveggyűjtemény.

Szerk. Takaró Mihály, Méry Ratio Kiadó, 2017.

A kárpátaljai szerkesztők Megbotránkoztak saját hibáikon...

A 2017 nyarán megjelent könyvet – mivel tiszteletpéldányt sem küldtek belőle -, egyelőre nem volt szerencsém kezemben tartani, de szellemiségéről mindent elárul, hogy az a Takaró Mihály a főszerkesztője, akinek a szerepe hasonlatos az orbáni ideológiához igazodó történelemhamisítókéhoz. Takaró a Nyugat megújító szellemiségével szemben a fasiszta nézeteire büszke Tormay Cecilt lapját tartja meghatározó jelentőségűnek. A magyar irodalmat az európai irodalomhoz felzárkóztató folyóirat értékét és szerepét ennek a könyvnek már a bevezetőjében megkérdőjelezi: „Ki kell mondani, hogy a túlságosan is »együzenetű« Nyugat a magyar irodalomra nemcsak termékenyítőleg, de torzítólag is hatott. Különösen azzal, hogy tudatosan és agresszíven kisajátította az »irodalmi megújulás« jelszavát, és alkotóik önmagukat jelölték meg az irodalmi progresszió egyedüli letéteményeseinek… Eljött az ideje, hogy a korszak történelmi értékeléséhez hasonlóan az irodalmiban is új utakra lépjünk.” (Takaró Mihály) – Dehogy új utakra: vissza a Horthy-korszak sekélyes nyárspolgári szemléletéhez. Egy tanácskodáson azt is büszkén jelentette ki, hogy a gyűjteményben “nincs benne például Ady vagy Kosztolányi, de megtalálható benne

Berniczky Éva és Balla D. Károly tiltakozásul kilépett az ukrán írószövetségből

BDK BESZÁMOLÓJA:

Kilépési nyilatkozatunk margójára

Nem sokkal az új oktatási törvény hatályba lépése után Évával úgy döntöttünk, hogy tiltakozásul a törvény 7. cikkelye ellen, kilépünk Ukrajna Nemzeti Írószövetségéből. Megírtuk a nyilatkozatot (hogy még véletlenül se legyen benne nyelvhelyességi hiba, külső kontrollt is kértünk), és tagsági igazolványainkat mellékelve eljuttattuk a Szövetség helyi szervezetének az elnökéhez.

A nagy országos szövetség kárpátaljai szervezetének – ezt fontos hangsúlyozni! – mi megbecsült tagjai voltunk (Évát legutóbb még az elnökségbe is beválasztották), magyarságunk miatt soha semmilyen hátrány nem ért bennünket; ellenkezőleg: olykor kicsit magyar díszpintyek szerepében éreztük magunkat, akiket fel lehetett mutatni a tolerancia és sokszínűség jegyében, és akiknek például a külföldi sikereire a beszámolókban jól lehetett hivatkozni; ugyanakkor ezek a beszámolók mindig vonakodtak minket magyar íróknak nevezni, magyarul alkotó ungvári/kárpátaljai/ukrajnai író volt a hivatalos státusunk; hasonlóan ahhoz, mint ahogy az oktatási törvényről folytatott tárgyalások utáni sajtótájékoztatókon Klimkin külügyminiszter következetesen kerülte az ukrajnai magyarok kifejezést, helyette ezt használta: magyar származású ukrán állampolgárok. No de ezt csak mellékesen… Ennél fontosabb, hogy a helyi írószervezet határozott figyelmét és figyelmességét tapasztalhattuk, emellett engem több kollégához évtizedes baráti viszony fűz. És mégis kiléptünk…

Amikor szándékunkat először jelentettem be telefonon, majd amikor kilépési nyilatkozatunkat kézhez kapta, elnökünknek többször nyomatékkal elismételtem: vele és velük, a helyi szervezet egészével nekünk semmilyen bajunk nincs, tiltakozásunk annak a hatalmon lévő politikai erőnek szól, amely a törvényt kidolgozta és hatályba léptette anélkül, hogy az érintettekkel erről előzetesen konzultált volna vagy az évtizedek óta (például az oktatási minisztériumhoz) hivatalosan benyújtott szakmai javaslatokat a legkisebb mértékben is figyelembe vette volna.

A nemzeti kisebbségek kollektív jogait durván korlátozó nacionalista hátterű nyílt diszkrimináció törvénybe foglalása számunkra elfogadhatatlan. Ez ellen tiltakoztunk kilépésünkkel.

INDOKLÁSUL

Ez a szervezet része annak az állami struktúrának, amelynek a keretében ez a törvény megszületett, és mivel mint szervezet semmilyen módon nem tiltakozott ellene, hallgatólagosan egyet is ért vele (holott tudvalevő, hogy országos szinten számos nem ukrán nemzetiségű író tartozik soraiba). Mi pedig még a magunk közvetett módján sem szeretnénk ennek az egyre erősödő, az állampolitika szintjére emelkedett nacionalista politikai kurzusnak a működéséhez asszisztálni azzal, hogy tagjai maradunk az ukrán alkotó értelmiség élcsapatát reprezentáló írószervezetnek.

Már csak azért sem, mert ha ma kimondhatja egy törvény, hogy az oktatás nyelve az államnyelv, akkor holnap olyan törvényt hozhatnak, amely szerint az  irodalom nyelve az államnyelv, netán az ukrán állampolgárok érintkezésének a nyelve az államnyelv. Aztán kereshetjük a cikkelyben a kiskapukat, hogy az EU hivatalos nyelveinek egyikén vajon írhatunk-e, beszélhetünk-e.

Persze: mindvégig tökéletesen tisztában voltunk-vagyunk azzal, hogy a hivatalos Ukrajna intézkedései elsősorban oroszellenesek és nem mi vagyunk a fő célpontjai. Ez egyfelől nem vigasztal minket, mert az ukrajnai orosz családok gyermekeit Moszkva magatartásától függetlenül ugyanúgy megilleti az anyanyelven való tanulás joga, mint azokat, akiknek, mint EU-nyelveket beszélőknek, a törvény kiskaput nyitott, másfelől a nacionalizmus természete már csak olyan, hogy ha elszabadul, akkor nem disztingvál, előbb-utóbb mindenki ellenség lesz, aki nyelvében, vallásában, kultúrájában más. Amióta tudható, hogy a kárpátaljai magyarok felemelték szavukat az oktatási törvény ellen, látványosan megszaporodtak és felerősödtek a magyarellenes megnyilvánulások, vádak, fenyegetések (médiában, utcán, rendezvényeken). Nos, mi

semmilyen szinten nem szeretnénk annak a politikai erőnek az értelmiségi holdudvarához tartozni, amelynek hatalmi törekvéseit nacionalista indulatok támogatják.

Ennyi.

Ukrajna: az eljátszott bizalom

Negyedik különvélemény az új oktatási törvény apropóján:

Az ostoba Ukrajna

Az új ukrán oktatási törvény 7. cikkelye és a körülötte kialakult vita késztetett néhány különvélemény megfogalmazására: 1. Érdekérvényesítés 2. Kegyelemdöfés 3. Fedőtevékenység

Nem titok, hogy a kárpátaljai magyarok nem szerették a szovjet rendszert* , és mivel ez a rendszer nagyrészt oroszul beszélő emberek és orosz nyelvű vezényszavak, dokumentumok, politikai beszédek, feliratok, cikkek, filmek, indulók stb. révén jelent meg számukra, ezért „az oroszok” megítélése is negatív volt. Erre a hozzáállásra a magyaroknak minden okuk megvolt. Bár a náci uralom alól a szovjet hadsereg felszabadította a térséget, ám a háborúvesztes Magyarországtól mint anyaországtól való elszakadás önmagában is elég lett volna sosem gyógyuló történelmi sebnek. Az ellenérzést felerősítette az, ami ezután történt. A kollektív emlékezetben évtizedeken át mélyen élt a munkaképes magyar férfiak 1944-es deportálásának emléke, amelynek kétségtelenül a kollektív büntetés és az etnikai tisztogatás volt a célja. Majd’ minden kárpátaljai magyar családot érintett, és bár beszélni az elhurcolt és visszatért férfiak, illetve az odaveszettek hozzátartozói nem nagyon tudtak-mertek-akartak erről, a zsigeri ellenszenv mégis átadódott az újabb nemzedékeknek. Meg volt más egyéb is: erőszakos kollektivizálás, ideológiai nyomás, vallásellenes propaganda, a nemzeti érzések megbélyegzése… A hatvanas évekre ugyan konszolidálódni látszott a helyzet, kiépült például a teljes magyar iskolahálózat (!), és ez minden tantárgyra kiterjedő anyanyelvű tankönyvellátással társult; lett magyar nyelv- és irodalomoktatás az egyetemen, lett önálló magyar sajtó – de a magyarok többségének csendes, passzív belső ellenállása megmaradt. Visszanézve úgy tűnik: a nyomásgyakorlás után (és részben mellette) a szovjet rendszer a kárpátaljai magyarság kedvében igyekezett járni. Sokakban valószínűleg feloldódott az erős ellenérzés, de azért a bölcsebbek számára nem lehetett kétséges, hogy árukapcsolás történik: az engedmények mellé ideológia is jár kötelezően. A magyar iskolákban a szovjet rendszer nagyszerűségéről tanulhattunk, az önálló magyar sajtó csak abban volt független, hogy már nem az ukrán újság tükörfordítása volt, de színtiszta kommunista pártpropagandát folytatott. És ez – legalábbis az idősebbekben mindenképpen – megtartotta az ellenszenvet.

Rossz érzéseket keltett az is a rendszerrel szemben, hogy a kárpátaljai magyarok nem látogathatták szabadon magyarországi rokonaikat. Útlevélhez jutni kész tortúra volt, és a külföldi rokonlátogatás szándéka akadályoztatásra, gyakran megaláztatásra alkalmas bűnnek számított a munkahelyi főnökség és a helyi pártvezetők szemében.

Mától kezdve mindennap este 19.00-kor gúnyosan kinevetem Orbán Viktort, az uszítót.

Kinevetőkampányt indítok. Teszem ezt Soros György iránti szolidaritásból és tiltakozásul amiatt, hogy Magyarország miniszterelnöke és a Fidesz  pártpropagandistái minden korábbinál hazugabb és aljasabb gyűlöletkampányt indítottak. Hogy a szabad társadalomért és jótékonysági célokra legtöbbet áldozó magyar származású amerikai üzletember szeméjét (és arcképét) használják fel aljas uszításuk eszközeként, annak a célközönség részéről pontosan dekódolható üzenete van és nagyban hozzájárul a legalantasabb indulatok felszításához. Ezzel hatalmas károkat okoz, szétzilálja a társadalmat. A gyűlöletkeltés a gyűlölködőt mérgezi leginkább, így ez a kormánypropaganda nemcsak idegenellenes vagy antiszemita, hanem kifejezetten magyarellenes is.

Más eszközök híján szeméjes gúnykampánnyal tiltakozom ez ellen: mindennap adott időpontban hangosan kinevetem Orbán Viktort, aki minden más bűne mellett fővádlottként felelős a magyar társadalom megosztásáért, az állami szinten fojó gyűlöletkeltésért. Ugyanakkor páratlan elvetemültsége kisszerűséggel párosul: az ellenségkép megalkotásában a legprimitívebb eszközökhöz fojamodik, ebben a kocsmai hőbörgőkhöz hasonlít. Azzal a különbséggel, hogy utóbbiak csak saját kudarcaik forrását keresik mindig másban, míg Orbán hatalomféltésében egy nemzetet hergel bele a gyűlöletbe. Miközben rendkívül veszéjes az, amit tesz, ő maga egyáltalán nem félelmetes – félnivalója leginkább neki lehet. Ezt ő is tudja. Beleremeg, ahányszor kinevetem.

Nevessétek ki ti is!

Balla D. Károj, Ungvár, 2017. július 3.


Az ly-os szavak j-vel való átírása nem véletlen (katt):  Újabb írásaimban nem használok elipszilont

Miért nem lett kétnyelvű közös kötetünk?

Az internetes korszakom előtti naplójegyzeteim újrapublikálása közben olyan régi dolgokkal szembesülök, amelyek jórészt már kiestek az emlékezetemből. Ilyen volt például újraolvasni, mit írtam 22 darab versem megjelenéséről A csárdás szikrái (!) c. antológiában. Nem örültem neki 1998-ban, mert javarészt a 70-es években keletkezett zsengéim kerültek bele Iván vitatható minőségű fordításában. Alul majd lesz egy link versolvasáshoz, de előbb arról, mi is ezeknek az opuszoknak a története.

Petróci Iván (Ivan Petrovcij), a költő és műfordító

 Іван Юрійович Петровцій

A fiatal Petróci Iván – Іван Петровцій

Én még tizenéves kölyök voltam, ő harminc körüli fiatalember, amikor a 70-es évek derekán a Kijev melletti Irpinyben találkoztunk. Az írók itteni alkotóházában voltunk elszállásolva, az ukrán írószövetség több napos rendezvényén vettünk részt, Kárpátaljáról kettőnkön kívül Volodimir Fedinisinec volt a delegáció harmadik, rangidős tagja (őt ismertem korábbról). Nekem addigra megjelengettek már a verseim olyan jeles orgánumokban, mint a Kárpáti Kalendárium, Vörös Zászló, Kárpátontúli Ifjúság, ezekből Fedinisinec párat (apám kérésére!) lefordított ukránra – és ez már elég is volt ajánlólevélnek a tanácskozásra. Hogy miről is folyt a diskurzus, én meg nem mondom, de hogy a nagy park közepén álló épületben igen kellemes estéket töltöttünk, arra jól emlékszem.

Sakkoztunk, beszélgettünk, sétáltunk a parkban. Nekem imponált, hogy két jóval idősebb ukrán költővel társalogva tölthetem időmet. Ivánnal rendesen összebarátkoztunk e pár nap alatt, akkor határoztuk el, hogy fordítani fogunk egymás verseiből – és attól kezdve tartottuk a kapcsolatot.

» » Korábbiak

BDK OnLine - Balla D. Károly az interneten

Balla D. Károly kortárs magyar író (Ungvár, Kárpátalja) internetes jelenléte az Ungparty Virtuálé oldalain. Az írói munkában a szerző számára a web a legfontosabb publikációs területté vált az Utóbbi években. Ezen a weboldalon BDL frissei és a főbb honlapok elágazásai követhetők nyomon. BDK Online: Blog Irodalom, könyvek, publikálás, Kárpátalja - kárpátaljai magyar irdalom.

BéDéKá, BallaDé, Balla D. Károly, magyar irodalom, kárpátalja, könyv, könyvek, politika, közélet, blogolás, honlapok, optimalizálás, internet, web, keresőmarketingm blog, ungparty, honlapoptimalizálás, piréz, posztumusz, online marketing, író, költő, vers, regény, pr cikk írás, életrajzi adatok, elérhetőség, berniczky éva, novella, regény

Honlapoptimalizálás és keresőmarketing

Laptop alkatrész szerviz és télikert Budapest Terasz

Laptop kijelző szerviz és télikert Budapest Terasz beépítés

A weboldalak optimalizálása abból í célból történik, hogy a Google keresőben helyezésük a kulcsszavas találati listákon javuljon. Ez a keresőmarketing különböző eljárásival érhető el, ezek egyik legfontosabb fázisa a honlaptartalom optimalizálása.

BéDéKá Online
Pársorosok:
Komplex blog:

BDK-oldalak:

Főbb blogjaim

Főbejáratok

Újabban filmekről is írok:

 

       
az oldal az UNGPARTY része - szerkeszti: Balla D. Károly - blogfő: UngParty keresőoptimalizálás - Linkek: BDK a neten | | Első helyre-oldalra kerülés a keresőben
Kulcsszavas Google kereső optimalizálás
Állandó
linképítés - keresőoptimalizálás - keresőmarketing - honlap seo keresőoptimalizálás lépései | - Google Prémium linképítés: ivóvízkezelés és keresőmarketing